[Đoản văn] SCI mê án tập – Ghen


Ghen

Thể loại: SCI đồng nghiệp văn

Nhân vật: Triển Chiêu x Ngọc Đường, Triệu Tước x Bạch Diệp

Văn án: Nếu như một ngày ngươi cảm thấy người ngươi yêu nhất lại quan tâm đến một người khác. Ngươi có vì thế mà ăn dấm không?

8b13632762d0f70301fb3d6908fa513d2697c53e

Truyện

— o O o —