[Đoản văn] Nguyên Đán


Nguyên Đán

Author: Coco
Genre: SA, yaoi
Rating: +14
Warning: có yaoi
Summary: Một ông vua và con của một vị thái y. Chuyện tình của họ toàn bộ đều được hư cấu mà thành…

Truyện

Chính văn hoàn

One thought on “[Đoản văn] Nguyên Đán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s