[Đoản văn] Hoàn hảo


Hoàn hảo

Author: Coco
Genre: SA
Rating: không có
Warning: không có
Summary: Hoàn hảo? Cái hoàn hảo có phải là cái tốt nhất không? Người hoàn hảo có phải là người hạnh phúc nhất không?

Truyện

Chính văn hoàn

One thought on “[Đoản văn] Hoàn hảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s